Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9260 5ed9 500
,,Śniadanie Mistrzów'' - Kurt Vonnegut Jr.
Reposted frompeper peper viajethra jethra
4227 453e
Reposted fromYuei Yuei viajethra jethra
smug deer
Reposted fromanabee anabee viajethra jethra
0304 c071 500
Reposted fromink ink viaszarakoszula szarakoszula
1874 079b 500
Reposted fromKACHA KACHA viajethra jethra
1574 1382 500
Reposted fromannieway annieway viajethra jethra
4830 428f 500
już nigdy...?
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viajethra jethra
6701 ecf5 500
cudo znalezione wczesnym rankiem w przejściu podziemnym miasta B. w biegu na autobus ;)
Reposted fromraita raita viapessimist-life pessimist-life
Reposted frompjoter pjoter viaszarakoszula szarakoszula
“Straszną rzeczą jest, kiedy dusza zmęczy się życiem szybciej niż ciało.”  
~ Marek Aureliusz
0606 4645
Reposted fromrol rol viajakubzulczyk jakubzulczyk
6092 b3f6 500
szymborska. 
Reposted fromrol rol viamrsmean mrsmean
Zawsze wydawało mi się, że stanowię połączenie dwóch zupełnie różnych osób, ale nie są one równoważne. Jedna jest bardziej dominująca, silna, pewna siebie i lepiej z nią nie zadzierać. Tak naprawdę byłam jednak tą drugą osobą. Kimś, kto potrzebował miłości i akceptacji.
— C.J.Roberts
Reposted fromlovemystery lovemystery viaszydera szydera
7578 bd40 500
Reposted fromsaiwala saiwala viajethra jethra
2685 7e20
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viajethra jethra
1967 83ce 500
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
Reposted fromoll oll viajasminnie jasminnie
  
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl