Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1011 1def 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajasminnie jasminnie
1511 c857
Reposted fromretaliate retaliate viajasminnie jasminnie
6955 31f9
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viarosalie rosalie
Reposted fromtfu tfu viaszarakoszula szarakoszula
Włóczykij przystanął; zrobiło mu się trochę przykro. Tak, Muminek, który czekał na niego i okropnie tęsknił. Muminek, który siedział w domu i czekał, i podziwiał go, i zawsze mu mówił: "Naturalnie, musisz być wolny. Jasne, że musisz wyruszyć w drogę. Jasne, rozumiem - czasem musisz być sam". Lecz jednocześnie oczy Muminka robiły się chmurne z rozczarowania i bezradnej tęsknoty.
— Tove Jansson, "Muminki".
Reposted from654675674 654675674 viapessimist-life pessimist-life
  To smutne, ale musimy się z tym pogodzić - my się już nie spotkamy.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Marzycielka z Ostendy
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
Wszystkie zmiany, nawet najbardziej upragnione, odznaczają się melancholią, bo to, co porzucamy, jest cząstką nas samych; trzeba dla jednego życia umrzeć, aby do innego wstąpić.
— Anatole France
Reposted fromM-M M-M viaszydera szydera
Najstraszniejsze są równania z wiadomą, której nie chcemy przyjąć do wiadomości.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromladygrey ladygrey viaszydera szydera
Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca...
— Haruki Murakami - Koniec świata i hard-boiled wonderland
Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viajethra jethra
Nie do wiary, jaki świat jest duży i jak z tego nic nie wynika.
— Lem Mrożek Listy, str.78
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viajethra jethra
7470 b6c3
Dziękuję osobie, która to napisała. Wiedz, że kim kolwiek jesteś poprawiłeś mi dziś dzień. 25.11.2016 ♥
Reposted fromSkydelan Skydelan viajethra jethra
7239 e22d 500
Reposted fromoll oll viajethra jethra
7802 accd
Reposted fromrenegade4ever renegade4ever viajethra jethra
6491 9351
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viajethra jethra
3983 4858
Reposted fromSexyMrT SexyMrT viajethra jethra
4801 baff 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajethra jethra
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność.
— Ana Maria Matute
Reposted fromplayinglove playinglove viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl