Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Patrzą na mnie,
więc pewnie mam twarz.

Ze wszystkich znajomych twarzy
najmniej pamiętam własną.

Nieraz mi ręce
żyją zupełnie osobno.
Może ich wtedy nie doliczać do siebie?

Gdzie są moje granice?

Porośnięty przecież jestem
ruchem albo półżyciem.

Zawsze jednak
pełza we mnie
pełne czy też niepełne,
ale istnienie.

Noszę sobą
jakieś swoje własne
miejsce.
Kiedy je stracę,
to znaczy, że mnie nie ma.

Nie ma mnie,
więc nie wątpię.
— Miron Białoszewski, Autoportret Odczuwalny
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viadilemma dilemma
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajethra jethra
2725 8b7a
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Czasami już tak jest, że nawet jeśli kogoś za bardzo nie znamy, może nam mącić w głowie. Wtedy nie liczy się ilość informacji na temat tej osoby, a to ile motyli w brzuchu po sobie zostawia.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabesideyou besideyou

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viajethra jethra
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromnajmilej najmilej viajethra jethra
3445 295f
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
7048 c89d 500
Reposted fromoblivions oblivions viajethra jethra
4076 bebb
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
4174 fa0c
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viafoods foods
8353 a246 500
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viaszydera szydera
5299 3cb0 500
robię. jestem zmęczona.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaszydera szydera
6721 7f5a 500
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viaszydera szydera
0671 d870
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszarakoszula szarakoszula
4501 3735
Reposted frompinkyb0o pinkyb0o viaszarakoszula szarakoszula
3840 f628 500

Jon Stewart responds in the only logical way

Reposted fromlolfactory lolfactory viaForsti Forsti
1344 32b0 500
Elphie
Reposted fromkix kix viaSalvoDali SalvoDali
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl